Stora framsteg i fusionsförhandlingarna

Korsholm och Vasas gemensamma ledningsgrupp för samgångsförhandlingarna löste på sitt möte den 4 december flera stora frågor. Bland annat har man nu nått en lösning i bildningsfrågan.

Bildningsfrågan har varit ett hett diskussionsämne under ledningsgruppens senaste möten. Vasas representanter har föreslagit en bildningsnämnd med två språksektioner. Korsholm har däremot hållit fast vid två skilda bildningsnämnder.

- Vi har gått igenom bildningsfrågorna och ledningsgruppen är överens om att en nämnd med två sektioner, en svensk och en finsk, är det bästa alternativet, säger ledningsgruppens ordförande Kim Berg.

- Det är en känslig fråga och det har varit ett hett förhandlingsämne. Men sektionerna får avsevärt mera befogenheter och ansvar än vad de har just nu i Vasa, konstaterar ledningsgruppens viceordförande Lars Gästgivars.

Kommer Korsholmarna vara nöjda?

- Vår uppgift har varit att ta fram ett avtal som fullmäktige kan godkänna. Vi har gjort vårt bästa, men det kommer alltid finns människor som är missnöjda, säger Gästgivars.

Ledningsgruppen gick under mötet igenom avtalet och bilagorna som nu är tre till antalet. Den första bilagan beskriver närmare vad den nya kommunen avser med de övergripande teman som hela tiden styrt utredningen. Den andra beskriver förtroendemannaorganisationen från 1.1.2020. De två första är mer eller mindre klara medan den tredje ska vara klar efter nästa möte.

- Vi gav våra ekonomidirektörer i uppdrag att till nästa möte presentera ett sammandrag över de båda kommunernas investeringsprogram. Investeringarna utgör den tredje bilagan, säger Berg.

Byggande och boende har även diskuterats flitigt i ledningsgruppen. Nu har man kommit överens om att det i den nya kommunen ska bildas en tillståndssektion som ska hand om byggloven på de icke detaljplanerade områdena.

Sex delområdesnämnder och fyra delområdeskommittéer

Ledningsgruppen är nu även överens om att det ska grundas sex delområdesnämnder och fyra delområdeskommittéer i den framtida kommunen.

De sex nämnderna skulle finnas i Lillkyro, Replot-Björköby, Kvevalx, Norra Korsholm, Solf samt Södra och Östra Korsholm. Kommittéer skulle Sundom, Variska, Norra Vasas stadsdelar samt Smedsby ha.

- Vi tänker oss att landsbygdsområdena skulle få nämnder och stadsdelarna kommittéer, säger Berg.

Framstegen ledningsgruppen gjorde på sitt möte gör nu att tidtabellen ser ut att hålla.

- Från ledningsgruppens sida ser helheten mycket bra ut och tidtabellen ser ut att hålla, säger Gästgivars.

Avsikten är att avtalet förs till kommunstyrelserna för behandling i början av januari.

Ledningsgruppen har sitt nästa möte den 11 december kl. 08.30 i Vasa och då ska avtalet och bilagorna vara helt klara. Därefter håller ledningsgruppen presskonferens kl. 12.30.

Samgångsutredningens styrgrupp har sedan sitt möte den 18 december kl. 18.00 i Korsholm.