Slutrapporten är klar - Styrgruppen diskuterade fusionsavtalet

Korsholm och Vasas gemensamma styrgrupp för fusionsutredningen gick igenom allt från slutrapporten till avtalet och dess bilagor på sitt möte 18.12. Kommunstyrelserna behandlar avtalet i januari.

Fusionskoordinator Olavi Kaleva presenterade slutrapporten, som han tillsammans med konsulten FCG sammanställt, för styrgruppen. Styrgruppens ordförande Lars Gästgivars och vice ordförande Kim Berg konstaterade att rapporten liknar de tidigare utredningsrapporterna om en kommunfusion.

- Rapporten talar ett tydligt språk, en fusion kommunerna emellan skulle vara en bra sak, säger Gästgivars.

Slutrapporten hittas via följande länk: Koordinatorns slutrapport.

Själva fusionsavtalet väckte i sin tur mycket diskussion

- Det visade sig att det fanns en hel del bekymmer inom styrgruppen. Speciellt från vissa medlemmar. Men vi fick även lite beröm, säger Gästgivars.

Styrgruppen sammanställde totalt 19 sidor med anteckningar från mötet. Anteckningarna består av såväl positiv som negativ feedback, ändringsförslag, rättelser med mera.

- Det är helt naturligt med lite fel när man ska sammanställa ett sådant här pussel. Men vi tar allt som styrgruppen nämnde på allvar och de tekniska felen ska självklart rättas till. Men vi kan inte ändra så värst mycket i själva avtalet, säger Berg.

- Vi måste ha ett nytt ledningsgruppsmöte där vi går igenom ändringsförslagen och rättelserna och jobbar med dem. Det blir tufft att hinna få in ett möte runt nyår men vi ska nog lösa det, säger Gästgivars.

Efter ledningsgruppens möte skickas avtalet med bilagor direkt till kommunstyrelserna för behandling. Styrelserna besluter då även om avtalets framläggning till påseende.

Tidtabellen väckte även diskussion

I princip hela styrgruppen var överens om att ett beslut om en fusion ska tas denna vår, men när själva fusionen träder i kraft hade styrgruppen olika åsikter om.

- Det kändes som om en klar majoritet var för den redan fastslagna tidtabellen, vilket skulle betyda fusion 2020. Det fanns även de som tyckte att 2021 skulle vara mer rimligt, säger Gästgivars.

Många åsikter om förtroendemannaorganisationen

Samgångsstyrelsen kommer ta över arbetet med att bygga upp den nya staden efter att regeringen godkänt fusionen under sommaren 2019. Styrelsen skulle enligt fusionsavtalet ha en fördelning på 11 Vasarepresentanter och 5 från Korsholm. Samgångsstyrelsens sammansättning väckte kritik bland styrgruppens medlemmar från Korsholm.

- Kritiken är helt befogad. Fördelningen i samgångsstyrelsen är inte den bästa för Korsholm, men detta här är en helhetskompromiss, säger Gästgivars.

Det nya superfullmäktige som ska bildas 2020 skulle ha 102 förtroendevalda med en SFP majoritet. Korsholm skulle i det fullmäktige vara överrepresenterat sett till antalet invånare.

- Vasas övriga partier skulle inte ha gått med på både en SFP majoritet i det nya superfullmäktige och en överrepresentation av Korsholm i samgångsstyrelsen. Det är en kompromiss, säger Berg.

Ekonomin sämre än väntat

Ett tema för den nya kommunen var en hållbar ekonomi vilket betydde att bägge kommuner vid tidpunkten för en samgång inte skulle ha något kumulativt underskott. Ekonomin i kommunerna är i nuläget sämre än under våren då temat slogs fast.

- Det är mycket sannolikt att bägge kommuner har ett kumulativt underskott vid tidpunkten för en fusion. Främst på grund av att vi får in mindre skatter än prognostiserat under 2019. Detta betyder att det är omöjligt att hinna få ner underskottet till noll före 2020, tiden räcker inte till, säger Berg.

Vårens tidtabell klarnar

Kommunernas styrelser behandlar fusionsavtalet 7.1.2019. Avtalet läggs fram mellan 21.1-20.2 för kommuninvånarna. Under denna tid kan invånarna lämna in anmärkningar och kommentarer till avtalet. Dessa behandlas sedan i kommunstyrelserna under mars månad.

En rådgivande folkomröstning ordnas sannolikt i Korsholm 17.3 och efter det tar kommunernas fullmäktigen beslut om en eventuell fusion. Detta sker inom april.