Ledningsgruppen gick igenom ett utkast till mellanrapport

Korsholm och Vasas gemensamma ledningsgrupp höll sitt nionde möte under måndagen (13.8). På mötet behandlades förutom utkastet till mellanrapport även strategiska frågor.

I utredningens första skede har de fem arbetsgrupperna bedömt kommunernas och utredningsområdets nuläge. Arbetsgruppernas utredningar har till den del de är klara sammanfattats i ett utkast till mellanrapport som ledningsgruppen tog del av och som förs till den gemensamma styrgruppen 20.8. De arbetsgrupper som ännu inte är klara med mellanrapporten lämnar in slutliga mellanrapporter senast 15.9.

Utredningsarbetet fortsätter med utformningen av den nya kommunen, i vilket ingår ett utkast till sammanslagningsavtal samt en bedömning av samgångens konsekvenser. Ledningsgruppen beslöt att varje arbetsgrupp i sitt fortsatta utredningsarbete utgående från de övergripande teman som styr utredningen, identifierar för- och nackdelar och goda arbetsmetoder (best practice) ur den egna sektorns synvinkel om kommunerna går samman, ger sin syn på hur man bäst befrämjar invånarnas delaktighet och påverkningsmöjligheter i den nya kommunen och på vilket sätt tvåspråkigheten bäst befrämjas och utvecklas i den nya kommunen. Arbetsgruppernas slutrapporter ska vara klara inom oktober månad.

 

Strategiska frågor behandlades

Ledningsgruppen beslöt om vilka strategiska frågor som kommunstrukturlagen förutsätter att ska behandlas i ledningsgruppen under hösten. Hit hör bland annat frågor om områdets livskraftighet och näringsliv, boende och trafik, service, kommuninvånarnas delaktighet och frågor kopplade till områdets ekonomi.

Utöver detta diskuterades höstens tidtabell för samgångsutredningen samt de seminarier som kommer att hållas i september och oktober.

Nästa möte håller ledningsgruppen 21.8.2018.

 

Tilläggsinformation och kommentarer:

Ledningsgruppens ordförande Kim Berg tel. 040 589 0600
Viceordförande Lars Gästgivars tel. 0500 261 043