Här är utkastet till fusionsavtal

Bifogat hittas utkastet till fusionsavtal i sin helhet och de tre tillhörande bilagorna. Utkastet kan fortfarande komma att ändras eftersom den gemensamma styrgruppen för samgångsutredningen kommer att behandla utkastet på sitt möte den 18.12.

Efter det kommer utkastet att behandlas i Vasa stadsstyrelse och Korsholms kommunstyrelse den 7.1.2019. Det egentliga avtalsförslaget läggs efter det fram under perioden 21.1–20.2.2019 och allmänheten kan då lämna in anmärkningar och kommentarer till förslaget. Närmare information om framläggandet ges via officiella kungörelser.

Det går alltså inte att lämna in kommentarer och anmärkningar till det utkast som här finns bifogat.

Korsholm och Vasas styrelser kommer även att fatta beslut om hur man väljer att informera invånarna om avtalets innebörd och detaljer. Närmare information om detta kommer i början av 2019.

Fusionsavtalet: 

Utkastet till fusionsavtal i sin helhet

Bilaga 1 – Den nya kommunens övergripande teman

Bilaga 2 – Förtroendemannaorganisation samt organisationsschema

Organisationens uppbyggnad

Bilaga 3 – Investeringsprogrammet för den nya kommunen