Fördelningen i sammanslagningsstyrelsen ändrades

Ledningsgruppen för kommunsamgångsutredningen behandlade vid sitt möte 31.12.2018 de kommentarer som framförts vid styrgruppens möte kring förslaget till sammanslagningsavtal med bilagor. Under behandlingen gjordes en del ändringar och tekniska korrigeringar i avtalet och de tre bilagorna (bilaga 1, 2 och 3).

Den största ändringen handlar om sammanslagningsstyrelsens sammansättning. Sammanslagningsstyrelsen bereder inledandet av den nya kommunen och ansvarar för genomförandet av överenskomna åtgärder. Till sammanslagningsstyrelsen föreslås nu elva (11) ledamöter från Vasa och elva (11) ledamöter från Korsholm med personliga ersättare.

I det tidigare förslaget skulle Vasa utse 11 ledamöter och Korsholm fem ledamöter till sammanslagningsstyrelsen. Som ordförande för sammanslagningsstyrelsen fungerar en av styrelseledamöterna från Vasa och som vice ordförande en styrelseledamot från Korsholm.

Förutom denna ändring förtydligades också skrivningarna om invånarnas möjligheter att påverka och vara delaktiga och skrivningarna rörande genomförandet av sammanslagningen.

Ledningsgruppen ändrade tidtabellen för våren 2019, så att kommunernas fullmäktigen behandlar förslaget till sammanslagningsavtal tisdag 2.4.2019.

Som följande skede förs förslaget till avtal samt koordinatorns slutrapport till kommunernas styrelser 7.1.2019. Styrelserna fattar beslut om framläggande av avtalsförslaget, på så sätt ges kommuninvånarna och andra som anser sig berörda av sammanslagningen möjlighet att lämna anmärkningar om avtalsförslaget.