Målsättning

Målet med den pågående kommunsamgångsutredningen är att skapa en ny stad, som ännu bättre än tidigare kan svara mot framtidens utmaningar och bättre kan utveckla området och servicestrukturerna som helhet.

Samgången mellan kommunerna utreds av strategiska orsaker, ingendera kommunen har några betydande bekymmer i sina ekonomiska strukturer.

Den här kommunsamgångsutredningen tar fram beslutsunderlag och fakta för kommunernas fullmäktige, som utgående från dessa underlag fattar beslut om huruvida kommunerna går samman eller inte.

Samgångsutredningen för Vasa-Korsholm styrs av följande överenskomna övergripande teman:

Österbottens huvudstad 

  • En självklar centralort för hela Österbotten, Svenskfinlands huvudstad och regionens centrum för bildning och kultur. En österbottnisk centralort som bevakar regionens intressen nationellt och internationellt och som också bibehåller, stärker och tar initiativ till nytt samarbete inom Österbotten.

Nordens energihuvudstad - Kunskapens, företagandets och den mångsidiga arbetsmarknadens stad 

  • Centrum för utbildning och innovation med ett brett näringsliv med allt från lokala småföretag till internationellt betydande bolag inom olika branscher.

De mångsidiga och välmående delområdenas stad

  • Servicenät utgående från Vasaregionens strukturmodell, Korsholms strategiska generalplan och Vasa stads generalplan samt servicestrategier. Levande kommundelar utgår från lokala lösningar, regional identitet och servicemodeller med individen i fokus.

Språkstabilitet

  • I organisationen ingår bl.a. en finsk och en svensk bildningsnämnd med breda befogenheter från integrering, dagvård, grundskola till och med andra stadiets utbildning på svenska och finska; verksamhetsförutsättningarna för nuvarande yrkesutbildningsanstalter och kulturtjänster tryggas och språkplanering inom alla sektorer.
  • Den nya staden är en föregångare för en fungerande tvåspråkig förvaltning på olika nivåer och ser möjligheter i att utveckla regionens mångspråkiga identitet nationellt och internationellt.

Hållbar ekonomi

  • En ny kommun startar utan ackumulerat underskott i någondera kommunen.
  • En ny kommun eftersträvar optimeringar gällande investeringar och drift och effektivt utnyttjande av fastighetsmassan.
  • Rimlig renoveringsskuld på fastigheter och infrastruktur.
  • Ett skatteuttag som möjliggör både offensiva investeringar i basservice och framtidsinvesteringar utan orimlig skuldsättning.


Måltidtabell för kommunfusion:

kuntaliitosselvitys kaaviot sv

*Korsholms kommunfullmäktige beslöt 7.6.2018 att en rådgivande folkomröstning förrättas i Korsholm i enlighet med rådande lagstiftning innan fullmäktige fattar beslut om en eventuell kommunfusion.