Beredning » Beredningsgrupper

Beredningsgrupper

 

Styrgrupp

Den gemensamma styrgruppen sammanträder vid behov och beslutar om utredningsarbetets huvudriktlinjer, ger anvisningar till ledningsgruppen och övervakar att processen framskrider enligt överenskommen tidtabell samt beslutar vid behov om ändringar i tidtabellen. Ledningsgruppen bereder de ärenden som behandlas i styrgruppen.

Styrgruppens ordförande är Lars Gästgivars och vice ordförande Kim Berg.
Styrgruppens sekreterare är Marjo Mäki-Krekola.

Bekanta dig med styrgruppens sammansättning här
Bekanta dig med mötesdokumenten här

 

Ledningsgrupp

Den gemensamma ledningsgruppen koordinerar förhandlingsprocessen, ger uppdrag och anvisningar till arbetsgrupperna, koordinerar utredningar, evenemang och politiska möten i samband med samgångsutredningen.

Ledningsgruppen ansvarar för att processen framskrider enligt det som överenskommits och fattar nödvändiga beslut som hör till processen.

Ledningsgruppens ordförande är Kim Berg och vice ordförande Lars Gästgivars.
Ledningsgruppens sekreterare är Linda Jakobsson-Pada.

Bekanta dig med ledningsgruppens sammansättning här
Bekanta dig med mötesdokumenten här

 

Arbetsgrupperna

Arbetsgrupperna ska för varje verksamhetsområde som utreds beskriva nuläget, ta fram alternativ enligt givna övergripande teman för den nya stadens servicefunktioner och rapportera sina slutsatser till den gemensamma ledningsgruppen.

Alla arbetsgrupper får sina uppdrag utgående från utredningens övergripande teman och närmare anvisningar av ledningsgruppen och koordinatorn.

Det finns fem arbetsgrupper:

·         Ekonomi, allmän förvaltning, förvaltningens stödfunktioner,
          personal och kommunkoncernen

·         Teknisk service, byggnadstillsyn, miljövård, trafik och
          markanvändning

·         Utbildningsväsendet, dagvård, bildning, kultur och fritid

·         Sote (landskapet och regionala samarbetsområden)

·         Landsbygd och skärgård

Bekanta dig med arbetsgruppernas sammansättning här. 
Bekanta dig med mötesdokumenten här